Bemutatkozás

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XI. Tankerülete

Farkasréti Általános Iskola,

OM azonosító: 034983

1112 Budapest, Érdi út 2. Telefonszám: 319 32 69

Igazgató: Elekházy Krisztina

ISKOLÁNK BEMUTATÁSA

A Farkasréti Általános Iskola Budapest XI. kerületében található. Jó levegőjű, csendes, nyugalmat sugárzó, tömegközlekedési eszközökkel (53-as, 8E autóbuszok, 59-es villamos) könnyen megközelíthető.

Iskolánkba 8 évfolyamon 25 osztályban 589 tanuló jár. Az osztályok átlaglétszáma alsó tagozaton 26-28 tanuló, felső tagozaton 22 fő.

Az elmúlt évek tapasztalata alapján nyolcadikosaink 95 % – a gimnáziumban folytatja tanulmányait.

Különböző szaktantermek (2 nyelvi-terem, fizika-kémia szakterem, biológia-földrajz szakterem, 1 számítástechnika szaktanterem, háztartástan szaktanterem, technika szaktanterem) állnak a diákok magasabb szintű oktatásának szolgálatában. A mindennapos testedzést 3 különböző méretű tornaterem, tanuszoda és sportudvar szolgálja. Jól felszerelt könyvtárunk segíti az oktatást, amely mind a diákok, mind a pedagógusok által rendszeresen látogatott.

Nemrégiben ebédlőnk megszépült, megújult.  Kulturált, esztétikus környezet várja tanítványainkat.

Nevelés

Az oktatás mellett nagy hangsúlyt fektetünk a nevelésre is. Igyekszünk a hagyományos emberi értékeket megbecsülni és ápolni.

Évek óta működik iskolánkban a „Békés iskolák” program, melyre munkacsoportot hoztunk létre. Fő törekvésünk az egyes tanulók elleni agresszió, zaklatás megelőzése az osztályokban.

A nevelési elvek, melyeket követni igyekszünk: a másik megértése, mások munkájának megbecsülése, igényesség önmagunkkal szemben, az önfegyelem formálásának szükségessége, a kulturális értékek, hagyományok tisztelete, az egyén és a közösség harmonikus együttélésére törekvés, és általában az emberi civilizáció története során értékállónak mutatkozott értékek, elvek. A konfliktusokat igyekszünk megelőzni, vagy az iskola pszichológusának bevonásával próbáljuk megoldani, kezelni.

Iskolánk befogadó és elfogadó légkörű. Ezt várjuk el azoktól is, akik belépnek iskolánk kapuján. Tanári karunk igényli tanulóink szüleitől, miként ők is tőlünk, hogy egymást erősítve és egymással őszintén kommunikálva segítsük gyermekeink fejlődését.

Oktatás

Az oktatói mun­kánkat a hagyományos, több generáció által már eredményesen alkalmazott módszerek korunkhoz igazított alkalmazása jellemzi. Az iskolára – a tanított korosztálynak megfelelő – általános képzés a jellemző. Iskolánkban nincsenek ún. tagozatos, vagy speciális osztályok. Tanulóink egészét tekintve, tapasztalataink szerint ez a gyakorlat mindenképpen pozitív hatású: az osztályok színvonala egységesebb, kevesebb a tanulási-fegyelmezési probléma, nincsen a kiválogatást óhatatlanul követő frusztráció, sem a gyerekeknél, sem a szülőknél. A speciális érdeklődést, képességeket a nem kötelező tanórai foglalkozásokkal, szakkörökkel, tanfolyamokkal, egyéni képességfejlesztéssel, versenyekkel, stb. ill. néhány éve a „Művészettel nevelés” c. programunkkal fejlesztjük.

Pedagógiai programunkban – az eddigi gyakorlatunknak megfelelően – hangsúlyos szerepet kapnak a magyar nyelv, idegen nyelv, a matematika oktatása, a testmozgás megszerettetése, az IKT kompetenciák megszerzése és igyekszünk elültetni a művészetek iránti szeretetet is. Ezen kompetenciák birtokában tanulóink képesekké válnak az egy életen át való tanulásra.

Első osztályban az olvasást hangoztató-elemző-összetevő módszer segítségével tanítjuk. Néhány osztályban a Meixner-módszert alkalmazzuk. A szótagolással alapozzuk meg a helyesírási készséget is. Fontos feladatnak tekintjük a szóbeli kifejezőkészség fejlesztését. Alapvető célunk, hogy a gyerekek szabatosan, választékosan tudják kifejezni gondolataikat anyanyelvükön. Szociális kompetenciájuk fejlesztése érdekében minden osztályban hangsúlyt fektetünk a kooperatív tanulás- módszertan alkalmazására, az együttműködés erősítésére.

Felső tagozaton saját, pedagógusaink által szerkesztett feladatbankot használunk a matematikából és magyar nyelvből tanultak gyakorlására, állandó szinten tartására.

Idegen nyelvet (angol vagy német) második osztálytól kezdve heti 1 órában tanítunk játékos, szóbeli formában. 3. osztálytól 2 óra, 4. osztálytól kezdve 3 kötelező idegen nyelvi óra van hetente.

Az oktatás színvonaláról sokat elárul, hogy a 7. évfolyamon végzett felmérés alapján, a nem tagozatos, heti legalább 4 órás oktatást folytató iskolák között mind az angol nyelv, mind a német nyelv terén az iskolánk az elsők között szerepel a kerületben. A 7-8. évfolyamban lehetőség van heti két órában, egy második idegen nyelv (angol vagy német) alapjainak elsajátítására.

A nyelvoktatás során fontosnak tartjuk a beszéd centrikus képzést, amit elősegítünk azzal, hogy évente 1-2 külföldi diákot fogadunk, 6-6 hétre. A diákok anyanyelvi szinten beszélik vagy a német, vagy az angol nyelvet. Az itt tartózkodásuk során egyénileg beszélgetnek a gyerekekkel, részt vesznek a tanórákon és a szabadidős tevékenységeken.

Matematikából az alsó tagozaton a négy alapművelettel való gyors és biztonságos számolás elsajátíttatása, valamint a logikus gondolkodás és a problémamegoldó készség fejlesztése a fő célunk. Negyedik és ötödik osztályban kéthetente egy órában, képzett sakk oktató foglalkozik a gyerekekkel. Alsó és felső tagozaton tehetséggondozó foglalkozást is tartunk. A foglalkozások tartalma túlnyúlik a tantárgy keretein.

Informatikát a felső tagozaton tanítunk. A számítógépteremben 16 gépen tudnak gyakorolni egy időben tanítványaink.

Multimédiás eszközök, számítógépek segítik az oktatást a különböző szaktermekben és az előző tanévtől már okos tanteremmel is rendelkezik iskolánk. Ezeket a gépeket idegen nyelvek gyakoroltatására, de ugyanakkor közismereti tárgyak (pl.matematika, biológia, földrajz, ének-zene, képzőművészet, közlekedési ismeretek, stb.) interaktív tanítására és gyakoroltatására használjuk tanórákon vagy a tanítás utáni foglalkozásokon. Teremcserével bármelyik tanító, vagy tanár használhatja az iskola interaktív tábláit. Minden tantermünket sikerült projektorral, vászonnal és számítógéppel ellátni.

Tanuszodánk, tornatermeink lehetővé teszik, hogy tanulóink valóban mindennapi testedzésben részesüljenek. Az első évfolyamtól az 5. évfolyamig a heti egy óra kötelező úszásoktatás is helyben van, de akár mindennap úszhatnak azok a gyerekek, akik egészségük vagy tehetségük, kedvtelésük miatt erre igényt tartanak. Az első, második és harmadik évfolyamon néptáncot is tanulnak a gyerekeink.

Művészeti nevelés: Az ebédlőnkben már sok éve működik a Szilvásgombóc Galéria. A kiállításokon neves kerületi művészek, könyv illusztrátorok, valamint iskolánk jelenlegi és volt diákjainak munkáit állítjuk ki. A kiállítások rendhagyó művészeti órákkal egészülnek ki. Az elmúlt években ilyen órákat tartott többek között Berg Judit mesekönyv író, Lackfi János költő, Máté Angi író, Gévai Csilla illusztrátor és Medveczky Ádám karnagy úr is.  Rendhagyó színházi előadásokon vesznek részt a tanulóink, amely illeszkedik az irodalom órákhoz is.

Teljes állású fejlesztő pedagógus, két alsó tagozatos és egy felsős fejlesztő kolléga segíti a tanulási nehézségekkel küszködő tanulókat.  Az alsó tagozaton 2 óra fejlesztő és tehetséggondozó órát biztosítunk az osztálytanítóknak is. A foglalkozások egyéni vagy kiscsoportban valósulnak meg.

 TANÓRÁN KÍVÜLI ÉS SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEK

A tanítás után napközi várja azokat a tanulókat, akiknek a szülei csak munkaidő után tudják őket hazavinni. Az ebédelés után 14.30-ig az udvaron játékos foglalkozást tartunk. A napközis gyerekek 14.30-tól 16.00-ig házi feladatot készítenek, gyakorolnak, ezután szabadidős tevékenységekre kerül sor. A napközi 17 óráig, az ügyelet 18 óráig tart.

A tanórákhoz kapcsolódva, vagy azok kiegészítésére korrepetálásokon, továbbtanulást elősegítő előkészítőkön, szaktárgyi szakkörökön, tanfolyamokon lehetőségünk van tanulóinknak a felzárkóztatásra és tehetséggondozásra.

A szakkörök a délutáni szabadidő színvonalas eltöltését segítik: kerámiaszakkör, kosárfonó, varró, kézműves, kiskórus, énekkar.

Kulturált környezetben, a hagyományos és modern információhordozókban gazdag könyvtár is rendelkezésre áll a könyvek helyben használatára, kölcsönzésre és kutatásra egyaránt.

Az iskolai sportkör szerepe, jelentősége a tömegsport felkarolása, ezzel is biztosítjuk valamennyi tanulónk számára a mindennapi testmozgás lehetőségét: vízilabda, foci, kerékpár, atlétika, flor booll és házi bajnokságok. A külső egyesületek edzési lehetőségeinek biztosításával (pl. gyermek-aerobik, judo, MAFC kosársuli, BEAC leány kosárlabda, Baráti Bőrlabda FC focisuli, ritmikus sportgimnasztika, akrobatikus rock- and-roll, triatlon, stb.) lehetővé kívánjuk tenni, hogy az iskolánkban a tanulók délután utazás nélkül találjanak lehetőséget kedvük, tehetségük szerinti sportolásra, testedzésre.

A kerületi zeneiskola kihelyezett tagozata délutánonként szolfézs és hangszeres oktatást folytat az iskolában. Így a zeneileg tehetséges gyerekeknek nem kell zeneórára más helyszínre utazni.

Hagyományaink:

Alsós osztályaink évek óta őrzik a néphagyományokat: lucázás, betlehemezés, vízkereszt, balázsolás, pünkösdi királyné járás.

Színvonalas műsorokkal emlékezünk meg nemzeti ünnepeinkről.

Fontosnak tartjuk a tematikus- és az emlék napok (víz, föld, madarak, költészet, magyar kultúra napja, nemzeti összetartozás) megtartását.

November végén, december elején adventi készülődést tartunk, ahol a gyerekek, szülők és pedagógusok közösen készítenek ajándékokat.

5 évente nagy­szabású előadással mutatkoznak be tanulóink, szüleik nagy örömére.

Minden évben rendezünk sportnapokat, farsangot, Mikulás műsort, műveltségi vetélkedőt, gyermek­napot, karácsonyi műsort, hangversenyt és a tanév végén, a tanév során kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulóink számára gálaestet szervezünk, amelynek keretében az iskola büszkeségeivé avatjuk őket.

Februárban sítábort, májusban erdei iskolát vagy tanulmányi kirándulást, a tanév végén pedig pedagógusaink vezetésével fakultatív nyári tábort (iskolai sporttáborok, kerékpártúra, gitártábor, természetjáró tábor) szervezünk tanulóinknak.

Szeretettel várjuk az iskolánkba beiratkozni vágyó diákokat!

Budapest, 2020. 01.09.

Tisztelettel:  Elekházy Krisztina (Igazgató)

 

Kérjük, tekintsék meg az iskolánkról szóló bemutatkozó filmet: